Linearna regresija - metod najmanjih kvadrata

Linearnom regresijom nazivamo postupak modeliranja veze između jedne varijable (zavisne) od druge ili drugih nezavisnih promjenjljivih. U slučaju kada govorimo o zavisnosti samo o jednoj nezavisnoj tada imamo jednostavnu linearnu regresiju.  Pogledajmo jedan takav slučaj.

Ostatak teskta na https://nbviewer.jupyter.org/github/RifatO/KOMFIZ/blob/master/Metode/Metod_najmanjih_kvadrata.ipynb


Objavi komentar

0 Primjedbe